ABH Technics

Algemene voorwaarden ABH Technics

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.
1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door ABH bvba (hierna genaamd “ABH”) vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, folders of andere door ABH geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in de offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat ABH de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van ABH.
2.3. ABH levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.
2.4. De klant heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits vergoeding van ABH voor de reeds geleverde waren / diensten alsook van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding ten belope van 35% (excl. BTW) van het nog niet geleverde gedeelte, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van dit eenzijdig verbrekingsrecht. Voor wat betreft geannuleerde onderdelen van toestellen / machines, bedraagt de vergoeding voor het eenzijdig verbrekingsrecht 70% van de verkoopprijs excl. BTW.
2.5. De klant erkent, zo hij een bestelling van waren / diensten overmaakt en /of een offerte hiervan ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door ABH aangaande alle belangrijke elementen van de waren / diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.
2.6. De klant verbindt zich ertoe aan ABH op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de waren / diensten op normale wijze, met inbegrip van maar zonder beperking tot toegangs– en andere faciliteiten (bvb. parking). Dit houdt onder meer in dat de werf redelijkerwijze toegankelijk is voor de levering van het plaatsingsmateriaal, dat op de plaats van levering alle voorwerpen verwijderd zijn die ABH zouden kunnen hinderen, dat alle voorwerpen die ABH ter plaatse laat tijdens de uitvoering worden bewaakt en dat er elektriciteit en water wordt voorzien.
2.7. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan ABH voor de geleden schade. ABH bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. Wanneer tot de verbintenissen van ABH tevens de levering van materialen of toestellen hoort, zullen deze bewaard en/of vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het transport zou gebeuren door en/of voor rekening van ABH . Dit geldt tevens wanneer de klant goederen aan ABH toevertrouwt met het oog op de herstelling, verbouwing, restauratie en/of eender welke andere manipulatie ervan.
3.2. ABH zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn ABH bindt.
3.3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor ABH redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt ABH zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat ABH de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in– of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij ABH als bij de leveranciers, bij de bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden.

4. Einde van de overeenkomst

4.1. ABH heeft het recht, onder voorbehoud van schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant:
- wanneer de klant een bepaling van de overeenkomst schendt en deze tekortkoming – voor zover voor herstel vatbaar – niet hersteld heeft binnen de vijftien (15) dagen volgend op de aangetekende ingebrekestelling uitgaande van ABH;
- in geval van een situatie van overmacht in hoofde van de klant die een duur van drie (3) maanden overschrijdt;
- in geval ABH tot de vaststelling komt dat het systeem niet kan geïnstalleerd worden door enige technische reden.
4.2. In de gevallen bepaald in artikel 4.1. heeft ABH eveneens de keuze de effecten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
4.3. Bij de beëindiging van de overeenkomst voor welke reden ook, geeft de klant aan ABH de toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar materiaal weg te nemen en dit niettegenstaande het bestaan van betwisting tussen ABH en de klant.

5. Prijzen en betaling

5.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. ABH behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van ABH. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.
5.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van ABH geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Alle opdrachten uitgevoerd zonder voorafgaande prijsopgave, worden uitgevoerd a rato van 40 € (excl. BTW) per uur, onder voorbehoud van
hetgeen bepaald is in artikel 5.1.
5.3. Wanneer de klant ABH verzoekt zich ter plaatse te begeven om, onder andere met het oog op
de opmaak van de offerte, te bepalen welke goederen en/of werken er moeten worden geleverd, dan zal de klant hiervoor aan ABH in ieder geval minstens de vergoeding voor één (1) uur arbeid dienen te betalen, berekend aan een uurtarief van 75 Euro/uur (exclusief BTW, inclusief verplaatsingskosten), en dit ongeacht of de klant een eventuele derde (bvb. (ver)huurder, verzekering) kan aanspreken voor de kosten van de te leveren goederen en/of werken.
Wanneer de klant bij ABH waren / diensten bestelt, dan zal deze klant hiervoor aan ABH de vergoeding verschuldigd zijn, en dit ongeacht of de klant een eventuele derde (bvb. (ver)huurder, verzekering) kan aanspreken voor de kosten van de te leveren goederen en/of werken.
5.4. Al de facturen van ABH zijn betaalbaar aan het adres van ABH, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 125€, dit alles zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen die door de klant verschuldigd zijn ingevolge zijn wanprestatie. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting en is ABH gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling haar leveringen op te schorten.
5.5. ABH behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.
5.6. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.
5.7. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van ABH.

6. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

6.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van ABH, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de kennisgeving aan de klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons op straffe van onontvankelijkheid medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na levering.
7.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan ABH mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
7.3. Een reactie vanwege ABH op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde waren/diensten, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 7.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de waren/diensten.
7.4. Het meedelen aan ABH van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.
7.5. ABH’s eventuele aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek geldt gedurende een termijn van tien (10) jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2.
7.6. ABH waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde / geleverde goederen die zich manifesteren gedurende twee (2) jaren vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2. of de datum waarop de onvolkomenheden gemeld overeenkomstig artikel 7.1, werden hersteld en opgeleverd. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant de goederen gebruikt heeft als een goed huisvader voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en dat er geen manipulatie van de goederen door de klant of door een derde heeft plaatsgevonden. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan ABH aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.
7.7. Voor zover ABH gehouden is tot het verstrekken van de waarborg vermeld in artikel 7.5 of 7.6, of indien een klacht door ABH gegrond wordt bevonden, zal ABH, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.
7.8. Indien de aansprakelijkheid van ABH, hetzij contractueel of extracontractueel, zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door ABH voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren / diensten voor dewelke ABH’ s aansprakelijkheid wordt weerhouden, schade aan andere goederen dan deze die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken enz. is uitgesloten.
7.9. ABH is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake constructie, maten, kleur en design t.a.v. datgene in de offerte/overeenkomst bepaald, tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. ABH mag gebruik maken van door de fabricant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van deze vermeld op de offerte/overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de offerte/overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
7.10. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan ABH niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekkingvoor schade ten gevolge van:
(a) gebreken in grondstoffen, materialen en producten en/of ten gevolge van een bepaalde verwerking /bewerking/ aanwending van het voormelde, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van ABH; (b)overmacht, abnormaal / verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden, …; (c) het moduleren/ bewerken van de geleverde goederen indien dit gebeurd is met elementen die niet door ABH werden geïnstalleerd of geleverd en/of schade ten gevolge van het (de)monteren van de geleverde goederen indien dit gedaan werd door andere dan ABH; (d) het niet aanvragen door de klant van de administratieve vergunningen die in voorkomend geval vereist zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werken door ABH en waarover de klant zich alleszins zelf zal dienen te informeren.

8. Diversen

8.1. Onder voorbehoud van hetgeen werd overeengekomen in de artikelen 5.6, 7.1, 7.5 en 7.6 zal geen enkele nalatigheid van een der partijen, bij het uitoefenen van een recht door de overeenkomst ingesteld in haar voordeel, worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voor de toekomst voor wat betreft voormelde rechten.
8.2. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, in voorkomend geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.